Ko je omladinski radnik? Omladinski radnik je osoba koja pomaže mladim ljudima da razviju svoje potencijale, da postanu odgovorni i aktivni članovi zajednice, on je podrška u procesu odrastanja i razvoja mlade osobe. Sa mladima radi u omladinskim centrima i klubovima, koristeći sve metode neformalnog obrazovanja. Ko može da bude omladinski radnik? Svako ko želi da postane omladinski radnik, mora da prođe niz obuka i treninga kako bi naučio na koji način da radi sa mladima. Dakle, to mora da bude kvalifikovana osoba. Kvalifikacije se dobijaju upravo kroz te obuke i treninge, ali da bi neko postao omladinski radnik, one nisu dovoljne, nego mora da posjeduje još niz kvaliteta i vještina. Omladinski radnik mora prije svega da bude samosvesna osoba. Šta to znači? – To znači da poznaje sebe, da zna svoje kvalitete, da zna koje su njegove vrijednosti, ali i mane. Svi bi mi trebalo stalno da radimo na ličnom razvoju – kod omladinskih radnika je to posebno važno. Prvo, ako ne poznajemo sebe i nismo spremni da radimo na sebi – nećemo moći drugima da pomognemo da urade isto. Drugo, ako nismo svjesni svojih mana i nedostataka, to vrlo lako može da ugrozi naš rad. U redu je da nešto ne znamo, u redu je da nešto ne možemo, ali nije u redu ako to nismo u stanju da priznamo. Svaka osoba koja želi da bude omladinski radnik mora da posjeduje niz osobina: Empatičnost – sposobnost da razumijemo ili osjetimo ono što se dešava drugoj osobi. Otvorenost – spremnost da nekada govorimo o sebi , u cilju postizanja povjerenja, jer svaki odnos je dvosmjerna ulica. (Ovo naravno ne znači da se od nas očekujemo da dijelimo sve naše lične stvari, ali da dijelimo neka iskustva, znanja i pouke do kojih smo došli iz tih iskustava.) Takođe, otvorenost može da se odnosi i na spremnost da razumijemo stvari sa kojima se ne slažemo. Poštovanje – prihvatanje drugih osoba bez ikakvih predrasuda i poštovanje njihovih izbora: svako je vlasnik svog života. Da posjeduje dobre komunikacijske vještine – moramo biti aktivni slušaoci, da znamo kako da rješavamo konflikte, da budemo nenametljivi, ali rukovodioci. Da budemo prijatni i vedri, ali odgovorni. Da smo svjesni važnosti neverbalne komunikacije, i da toga da ona mora biti u potpunosti usklađena sa onim što govorimo.

Naravno da postoji još niz osobina koje bi neko trebalo da posjeduje da bi bio dobar omladinski radnik, ali ove su neke od najvažnijih. Moramo biti svjesni toga da li ih posjedujemo ili ne, i biti spremni da radimo na njihovom unapređivanju. Pored toga što bi u omladinskom radu trebalo da se koristimo svim svojih vještinama i sposobnostima, ne bi trebalo da izgubimo iz vida zbog čega to radimo. Dakle, cilj je, kao što je već rečeno, pomaganje i podrška mladima da ostvare svoje pune potencijale. Pomaganje i podrška. I tu se djelovanje našeg rada završava. To znači da ne smijemo mi da preduzimamo akcije umjesto mladih osoba. Dalje, važno je razumjeti da je omladinski radnik zanimanje i na taj način bi trebalo i da posmatramo naše angažovanje. Poželjno je, naravno, kao i u svakom poslu da mu se potpuno posvetimo – ali u toku radnog vremena. Nije potrebno da „posao nosimo kući“, iz razloga što smo i mi ljudi sa svim izazovima koje život nosi i van tog posla. Bitno je da spoznamo i zadovoljimo svoje potrebe, kako bismo bili u stanju da odgovorimo na potrebe drugih ljudi. Moramo još znati, da ako neko ne želi pomoć, ne može mu se ni pomoći, i naročito na tome ne smijemo da insistiramo. Preporuka je da na mlade gledamo kao na inspiraciju, njihova enegrija, želja za znanjem i unapređivanjem, mora nas podsticati da se i sami unapređujemo, da sazrevamo i da se razvijamo kao ličnosti.